نویسنده = خشنود علیزاده
تعداد مقالات: 12
1. گیاهان علوفه‌ای یکساله در شرایط دیم - مقاله مروری

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 95-113

خشنود علیزاده


2. ارزیابی انواع کشت مخلوط ماشک داسی کارپا و جو پاییزه تحت شرایط دیم سردسیر مهاباد

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-13

محمود پوریوسف میاندوآب؛ خشنود علیزاده


4. بررسی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم گلرنگ از نظر برخی صفات مورفولوژیک و زراعی در شرایط دیم سردسیر با استفاده از روش‌های آماری چندمتغیره

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 157-169

صبا کوکب صومعه سفلی؛ حمید حاتمی ملکی؛ خشنود علیزاده؛ مهدی رحیمی


5. انتخاب ژنوتیپ‌های مناسب کشت پاییزه از توده‌های محلی ماشک در شرایط دیم مراغه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 181-188

خشنود علیزاده؛ صادق شهبازی


6. شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به سرمای گلرنگ برای کشت پاییزه در دیمزارهای سردسیر

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 83-90

خشنود علیزاده؛ موسی ارشد


7. اثرات باقیمانده کود فسفاتی غلات بر جذب فسفر، عملکرد ماشک گل‌سفید و برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در شرایط دیم سردسیر

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 75-82

سیما پاکروان اصل؛ غلامرضا ولیزاده؛ عباس صمدی؛ خشنود علیزاده؛ جلیل اصغری


9. بررسی تحمل خشکی و شناسایی ارقام مناسب خردل در شرایط دیم سردسیر ارومیه

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 97-103

مهدی موسوی‌اقدم؛ خشنود علیزاده


11. مدیریت تلفیقی علف‌های هرز در کشت انتظاری و بهاره نخود دیم

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 101-111

محسن مهدیه؛ حمید رحیمیان مشهد؛ خشنود علیزاده


12. بررسی اثر تراکم و نسبت‌های اختلاط بر عملکرد کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط جو با ما‌‌شک در شرایط دیم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 63-75

آیسان شکورزاده؛ خشنود علیزاده؛ محمود پوریوسف؛ عبدالعلی غفاری