بررسی اثر تراکم و نسبت‌های اختلاط بر عملکرد کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط جو با ما‌‌شک در شرایط دیم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد

2 موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

چکیده

به منظور تعیین مناسب‌ترین ترکیب و نسبت اختلاط در کشت مخلوط جو و ماشک رقم مراغه از نظر عملکردکمی و کیفی آزمایشی با طرح بلوک­های کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه در سال زراعی 90-89 در شرایط دیم اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل ترکیب­های مختلف­کشت مخلوط عبارت بودند از : 100% ماشک،  75% ماشک + 25% جو، 50% ماشک +50% جو،100% جو، در تراکم­های 100، 150، 200، 250، 300 دانه در مترمربع ( (D5 ,D4 ,D3 ,D2 ,D1از ماشک بود. برداشت علوفه ماشک و جو برای تعیین عملکرد علوفه تر و خشک، عملکرد پروتئین خام و نسبت برابری زمین در مرحله­گلدهی­کامل انجام شد. بیشترین عملکرد علوفه تر با میانگین 36/17 تن در هکتار از ترکیب­ 50% ماشک + 50% جو در تراکم  D2 بدست آمد. کشت خالص جو با میانگین تولید 87/5 تن در هکتار از بالاترین عملکرد علوفه خشک برخوردار بود و بیشترین نسبت برابری زمین (4/1) از ترکیب 25% جو + 75% ماشک در تراکم D5 حاصل شد. در مجموع چنین نتیجه‌گیری شد که ترکیب 50% جو +  50% ماشک در تراکم D5 با میانگین تولید 1 تن پروتئین خام در هکتار از لحاظ عملکرد کمی و کیفی علوفه در این آزمایش نسبت به سایر ترکیب‌های کشت برتری دارد .

عنوان مقاله [English]

Effect of different ratios and seed density of smooth vetch (Vicia dasycarpa)- barley mixtures on forage yield and quality in dryland conditions

نویسندگان [English]

  • A. Shakkoorzadeh 1
  • Kh. Alizadeh 2
  • M. Pooryusef 1
  • A. Ghaffari 2
1 Mahabad Eslamic Azad University
2 Dryland Agricultural Research Institute
چکیده [English]

The mixing ratio of barley and smooth vetch cv. Maragheh was studied in dryland agricultural research institute station during 2010-2011 growing season. The studied treatments comprised of 100% vetch, 75% vetch+ 25% barley, 50% vetch+ 50% barley and 100% barley. There was different seed densities of vetch including 100, 150, 200, 250, 300 seeds/m2 (D1, D2, D3, D4, D5). The highest dry matter was obtained from pure barley. The combination of 50% vetch+ 50% barley in the D2 density produced 17.36 ton/ha fresh forage and 1 ton/ha protein.  The highest land equivalent ratio (1.4) was belonged to 75% vetch+ 25% barley in D5 seed density. It was concluded that, 50% vetch + 50% barley in D5 vetch density was the best mixing ratio and seed density regarding both forage quality and quantity in this research.