دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-119 
1. پهنه‌بندی اگرواکولوژی حوضه‌ آبریز رودخانه کرخه

صفحه 1-16

عبدالعلی غفاری؛ ادی دپائو؛ سید ابوالفضل میرقاسمی