راهنمای نویسندگان

فایل راهنمای نویسندگان در لینک زیر قابل دسترس است

https://www.dropbox.com/s/28dquhm15dxixmo/IDAJ%20Format.pdf?dl=0