دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-95 
3. تعیین روابط صفات زراعی با عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های پیشرفته گندم دیم

صفحه 26-39

طهماسب حسین پور؛ مظفر روستایی؛ علی احمدی؛ محمد بهاری؛ رضا دریکوند؛ فرشاد بازوند


6. اثر اسید فولیک بر تسهیم ذخایر بذر و قدرت اولیه گیاهچه‌های گندم

صفحه 70-81

شبنم صادقی رازلیقی؛ ایرج الله‌داد؛ عزت اله اسفندیاری