انتخاب مناسب‌ترین ترکیب کشت مخلوط ماشک گل‌خوشه‌ای با جو و تریتیکاله در شرایط دیم زنجان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ‌مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

2 ‌موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

چکیده

به منظور ارزیابی عملکرد کمی ‌و کیفی ماشک گل‌خوشه‌ای در کشت خالص و مخلوط با جو  و تریتیکاله، آزمایشی  به مدت دوسال (87-1385) در ایستگاه تحقیقات دیم خدابنده انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 9 تیمار در چهار تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل کشت خالص ارقام جو، تریتیکاله، ماشک گل‌خوشه‌ای و کشت مخلوط این گیاهان با نسبت‌های 3:1 ، 1:1 و 1:3 بودند. کشت مخلوط به صورت درهم و با روش جایگزینی انجام گردید. در نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب داده‌ها، اثر سال، تیمار و اثر متقابل تیمار × سال بر میانگین صفات عملکرد علوفه تر، ماده خشک، نیتروژن و پروتئین خام در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود. با وجود عدم تفاوت معنی‌دار بین کشت خالص دو گیاه جو و تریتیکاله، بیشترین مقادیر عملکرد علوفه تر (49/5 تن در هکتار)، ماده خشک (36/2 تن درهکتار)  و پروتئین خام  (7/178 کیلو گرم در هکتار) از کشت خالص جو  بدست آمد. مقادیر کلیه صفات مورد مطالعه در کشت مخلوط ماشک گل‌خوشه‌ای با جو ، بیشتر از کشت مخلوط ماشک گل‌خوشه‌ای با تریتیکاله در نسبت‌های مشابه بودند. در بین تیمارهای مورد بررسی، نسبت کشت مخلوط 75% جو با  25% ماشک گل‌خوشه‌ای با میانگین تولید 48/2 تن در هکتار ماده خشک، 3/202 کیلوگرم در هکتار پروتئین خام و مقدار 51/1 در نسبت برابری زمین، مناسب‌ترین ترکیب کشت برای شرایط دیم زنجان انتخاب گردید.

عنوان مقاله [English]

The selection of most suitable combination in mixed cropping of hairy vetch with barley or triticale under Zanjan rainfied conditions

نویسندگان [English]

  • Javad Lamei 1
  • Khoshnood Alizadeh 2
1 Agriculture and Natural Resource Research Center of Zanjan
2 Dryland Agricultural Research Institute
چکیده [English]

In order to evaluate quantity and quality hairy vetch (Vicia villosa L.) yield in the pure and mixed cropping with barley (Hordeum vulgare L.) and triticale (Triticosecale) the experiment was conducted at agricultural research station (Khodabande) under dryland conditions during 2006 -2008. Field experiments were arranged in a randomized complete blocks design with 9 treatments in four replications. Hairy vetch, triticale and barely monocultures as well as mixtures of hairy vetch, with each of the cereals in three seeding ratios (3:1, 1:1 and 1:3) were used as experimental treatments. The combined analysis relieved that the main effects of year, treatments and interaction between treatments × year  on green forage yield, dry matter yield, nitrogen accumulation and crude protein yield were significant (P< 0.01). Between the two pure stands of cereals the highest green forage yield (5.49 t/ha), dry matter yield (2.36 t/ha) and crude protein yield (178.7 kg/ha) was obtained from barley but there were no significant differences between barley and triticale. By increasing barley and triticale rations in mixtures, the forage quantity and quality were increased. The results of this study indicated that among mix cropping treatments, the mixture ratio of 25% hairy vetch + 75% barley, with having 2.48 t/ha dry matter yield, 202.3 kg/hacrude protein yield and 1.51 land equivalent ratio was suitable ratio for planting in dry land condition