تاثیرکاربرد اسیدهای آمینه آزاد بر عملکردکمی وکیفی ماشک رقم گل‌سفید (Vicia panonica) درشرایط دیم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران

چکیده

بهبود کمی و کیفی علوفه با استفاده از کودهای آلی زیستی از نیازهای مهم تولید این محصول در سامانه‌های کشاورزی دیم کشور می باشد. در همین راستا اثرات محلول پاشی چهار ترکیب مختلف حاوی اسید های آمینه آزاد در چهار زمان مختلف رشد گیاهی شامل مراحل گیاهک، ساقه رفتن، شروع گلدهی و محلول‌پاشی در هرسه مرحله  فوق به همراه تیمار شاهد، در مجموع با 17 تیمار مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش بر اساس طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و در طی دو سال زراعی (1390-1388 ) در  ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه به اجرا درآمد. نتایج تجزیه مرکب عملکرد زیست توده خشک علوفه نشان داد که اثر اصلی سال و اثر متقابل سال × تیمار در سطح احتمال 1% معنی دار می باشند. همچنین اثر متقابل سال× تیمار  شاخص های کیفی محصول از جمله درصد نیتروژن، فسفر و پتاسیم ماده خشک در سطح احتمال 1% معنی دار شدند.مقایسه میانگین تیمارها نشان داد، بیشترین میزان عملکرد زیست توده خشک علوفه3555 کیلوگرم در هکتار در تیمار محلول‌پاشی با ترکیب اسیدآمینه با نام اختصاری AM حاصل شده که در مقایسه با شاهد 998 کیلوگرم در هکتار افزایش داشت. همچنین  بیشترین درصد نیتروژن محتوی ماده خشک علوفه 4/3 درصد در تیمار محلول پاشی با اسیدآمینه AM بوده که در مقایسه با شاهد2/0درصد افزایش داشته است.در مجموع چنین نتیجه‌گیری شد که محلول‌پاشی اسیدآمینه آزاد در مقایسه با تیمار شاهد(بدون محلول پاشی) از لحاظ کمی و کیفی درعلوفه دیم اثرات مثبت و اغلب معنی دار دارد.

عنوان مقاله [English]

Effect of free amino acids on the yield quality and quantity of forage varieties Gole-Sefid (Vicia panonica) in rainfed conditions

نویسندگان [English]

  • H. Mahmoodi
  • K Alizadeh
Dryland Agricultural Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Maragheh, Iran
چکیده [English]

 
Improve forage quantity and quality using organic and biological fertilizers production of important needs in dryland farming systems of the country. In this study the effects of foliar application of four different combinations of amino acid four different time steps were germinated plant growth, stem elongation, flowering and spraying all three steps above with the control treatment was carried out total of 17. The experiment based on randomized complete block design with three replications during two crop years 1388-1390 were carried out in Maragheh agricultural research station. The results of combined analysis showed that the main effect of forage dry biomass yield and year×treatment interaction were significant at the 1% level. The year×treatment interaction qualitative indicators such as nitrogen, phosphorus and potassium in the dry matter were significant at the 1% level. Mean comparison showed the highest biomass yield of 3555 kg/ha in foliar amino acid composition abbreviated AM resulted in a significant increase compared with the 998 kg per ha. Also the nitrogen content of the forage dry matter 3.4 percent in the foliar application of amino acids, comparison to control AM 0.2 percent has increased. Overall, it was concluded that foliar free amino acids in comparison to the control (no spray) in terms of quantity and quality of dry land positive effects are often significant.