دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 97-203 
5. اثر محلول پاشی سولفات روی بر رنگیزه های فتوسنتزی و عملکرد دانه نخود در سطوح مختلف آبیاری

صفحه 141-160

نادر دادخواه؛ علی عبادی؛ قاسم پرمون؛ عبدالقیوم قلی پوری؛ سودابه جهانبخش