تأثیر تنش خشکی در مرحله پنجه زنی بر فعالیت آنزیم های گلوتاتیون ردوکتاز و آسکوربات پراکسیداز ژنوتیپ های گندم پاییزه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه بین المللی پردیس، واحد تبریز، جلفا، ایران

چکیده

تنش خشکی به عنوان عامل اصلی کاهش عملکرد گیاهان در مناطق نیمه خشک محسوب شده و منجر به تنش اکسیداتیو می‌شود. تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر میزان فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان گلوتاتیون‌ردوکتاز (GR) و آسکوربات‌پراکسیداز (APX) در سه گروه از گندم‌های پاییزه حساس، بینابین و متحمل به خشکی در مرحله پنجه‌زنی تحت سه شرایط آبی عادی (FC90%)، تنش متوسط (FC60%) و تنش شدید (FC30%) اجرا گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل با طرح پایه کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام شد. در مرحله پنجه‌زنی، فعالیت آنزیم های آنتی‌اکسیدان GR و APX در بافت های برگی با استفاده از روش سنجش اسپکتروفتومتری مورد اندازه گیری قرار گرفت. تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که تنش خشکی اثر معنی‌داری بر افزایش فعالیت این آنزیم ها دارد. اثر متقابل بین تنش خشکی و گروه‌های گندم برای هر دو آنزیمAPX  و GR معنی‌دار بدست آمد. در ژنوتیپ های حساس به خشکی، فعالیت هر دو آنزیم یکسان و بدون اختلاف معنی‌دار بود؛ در حالی که ژنوتیپ های متحمل افزایش فعالیت معنی‌داری از خود نشان دادند و با افزایش میزان تنش، این افزایش بیشتر شد. ژنوتیپ های گروه بینابین بسته به نوع آنزیم پاسخ های متفاوتی در شرایط مختلف محیطی از خود نشان دادند. آنزیمAPX در مقایسه با GR درصد افزایش فعالیت بیشتری در شرایط تنش خشکی نشان داد، بنابراین این آنزیم می‌تواند به عنوان یکی از آنزیم های مهم جهت افزایش مقاومت گیاه گندم در مقابل تنش ناشی از خشکی تلقی شود.

عنوان مقاله [English]

Effect of free amino acids on the yield quality and quantity of forage varieties Gole-Sefid (Vicia panonica) in rainfed conditions

نویسندگان [English]

  • R. Naderi Zarnaghi 1
  • M. Valizadeh 1
  • S. Firoozi 2
1 Department of Plant Breeding and Biotechnology, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Department of Biotechnology, University of Pardis Tabriz, Jolfa, Iran
چکیده [English]

Improve forage quantity and quality using organic and biological fertilizers production of important needs in dryland farming systems of the country. In this study the effects of foliar application of four different combinations of amino acid four different time steps were germinated plant growth, stem elongation, flowering and spraying all three steps above with the control treatment was carried out total of 17. The experiment based on randomized complete block design  with three replications during two crop years 1388-1390 were carried out in Maragheh agricultural research station. The results of combined analysis showed that the main effect of forage dry biomass yield and year×treatment interaction were significant at the 1% level. The year×treatment interaction qualitative indicators such as nitrogen, phosphorus and potassium in the dry matter were significant at the 1% level. Mean comparison showed the highest biomass yield of 3555 kg/ha in foliar amino acid composition abbreviated AM resulted in a significant increase compared with the 998 kg per ha. Also the nitrogen content of the forage dry matter 3.4 percent in the foliar application of amino acids, comparison to control AM  0.2 percent has increased. Overall, it was concluded that foliar free amino acids in comparison to the control (no spray) in terms of quantity and quality of dry land positive effects are often significant.