بررسی مقایسه‌ای تولید علوفه و دانه چاودار، جو، تریتیکاله و ماشک در شرایط دیم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان ، ایران

چکیده

به منظور مقایسه تولید علوفه و دانه چاودار با جو، تریتیکاله و ماشک تحت شرایط دیم، آزمایشی با 8 تیمار مختلف شامل چاودار، چاودار کوهی، تریتیکاله، جو، و مخلوط هرکدام از این گیاهان با ماشک، در یک آزمایش سه ساله و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی طی سال‌های 90-1388مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در سال اول بیشترین تولید علوفه (کاه) و دانه به ترتیب به گیاه چاودار و جو با میانگین 1821 و 771 کیلوگرم در هکتار تعلق داشت. در سال دوم بیشینه تولید کاه و دانه به ترتیب با میانگین 4828 و 1159 کیلوگرم در هکتار از گیاه چاودار بدست آمد. در سال سوم بیشترین تولید کاه و دانه به گیاه تریتیکاله با میانگین 2813 و 959 کیلوگرم در هکتار تعلق داشت. با توجه به میزان بارندگی ها در 3 سال اجرای آزمایش، تاثیر بارندگی روی تولید اثر گذار بود. در بارندگی مناسب (بالاتر از 300 میلی متر) گیاه چاودار توانایی بالایی برای تولید کاه و دانه داشت. در شرایط بارش 300-250 میلی‌متر گیاه تریتیکاله می‌تواند با چاودار رقابت کند. با کاهش بارندگی درحدود 200 میلی متر گیاه جو تولید بهتری از دانه را داشت. همچنین تجزیه علوفه و دانه تیمارهای مختلف جهت تعیین کیفیت و خوش‌خوراکی نشان می‌دهد که چاودار و تریتیکاله از نظر درصد پروتئین خام نسبت به جو و چاودار کوهی در جایگاه بالاتری قرار دارند.

عنوان مقاله [English]

Comparison of forage and grain production of Rye, barley, triticale and vetch in dry farming conditions

نویسندگان [English]

  • S.M. Abtahi
  • K. Bagherzadeh
Isfahan Agricultural and Natural Resources Research center, AREEO, Isfahan, Iran
چکیده [English]

In order to compare forage and grain production of rye with barley, triticale and vetch under dry farming conditions, an experiment was conducted with eight treatments (including rye, wild rye, triticale, barley, as well as hungarian vetch mixed with rye, wild rye, triticale and barley) in a randomized complete block design with 3 replications in 3 years. In the first year, the highest forage and grain yields were produced by rye (1821 kg.ha-1) and barley (771 kg.ha-1), respectively. In the second year, rye had the highest forage (4828 kg.ha-1) and grain (1159 kg.ha-1) productions. In the third year, triticale could produce the greatest forage (2813 kg.ha-1) and grain (959 kg.ha-1). The production variation among the different treatments was mainly because of precipitation variations among the years. It can be concluded that, with adequate rainfall (above 300 mm), rye has better ability to produce forage and grain. With 250-300 mm, triticale could compete with rye. With declining precipitation to less than 200 mm, barley had better potential to produce grain. Meanwhile, rye and triticale had more protein than barley and wild rye.