ارزیابی انواع کشت مخلوط ماشک داسی کارپا و جو پاییزه تحت شرایط دیم سردسیر مهاباد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و آگرواکولوژی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

2 موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد علوفه در کشت مخلوط درهم و نواری ماشک با جو در کشت پاییزه تحت شرایط دیم مهاباد انجام شد. تیمارهای این آزمایش شامل کشت خالص ماشک و جو به­همراه اختلاط بذر ماشک داسی­کارپا (رقم مراغه) با جو (رقم آبیدر) به نسبت 1:1 ، 1:2 و 2:1 در دو حالت کشت مخلوط نواری و درهم در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار بود. بین تیمارها از لحاظ درصد سبز بهاره، ارتفاع بوته، تعداد روز تا 50 درصد گلدهی و عملکرد علوفه اختلاف بسیار معنی‌داری وجود داشت. ارتفاع بوته و عملکرد علوفه جو در کشت خالص آن بیشتر از انواع مخلوط بود. با این‌حال، عملکرد علوفه خشک و نیز علوفه­ تر در برخی کشت‌های مخلوط، 500% بیشتر ازکشت خالص ماشک بود. کشت مخلوط درهم با نسبت برابر ماشک و جو (1:1) از بیشترین میانگین عملکرد علوفه خشک (kg/ha 3187) برخوردار بود. در مقایسه میانگین انواع نسبت‌های کشت مخلوط درهم و نواری اختلاف معنی‌داری بدست نیامد، که به ­معنی امکان استفاده از هر دو روش در کشت مخلوط ماشک و جو در این آزمایش بود. نسبت برابری زمین (LER) در تمام انواع کشت‌های مخلوط این آزمایش بزرگتر از یک بود بااین‌حال، بیشترین LER (35/1) متعلق به کشت مخلوط درهم 1:1 از ماشک داسی­کارپا رقم مراغه و جو رقم آبیدر بود که برای کشت پاییزه در این منطقه و احیانا مناطق مشابه قابل توصیه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of different smooth vetch and winter type barley mix cropping systems under Mahabad cold dryland conditions

نویسندگان [English]

  • M. Pooryousef 1
  • K. Alizadeh 2
1 Department of Agronomy and Agroecology, Islamic Azad University, Mahabad, Iran
2 Dryland Agricultural Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension (AREEO), Maragheh, Iran
چکیده [English]

This research was carried out to evaluate some agronomic characteristics and forage yield in two types of vetch and barley bi-culturing under Mahabad rainfed conditions. The treatments consisted of pure stands along with seed mixture of smooth vetch (cv. Maragheh) with barley (cv. Abidar) at 1:1, 1:2 and 2:1 seeding ratio as strip intercropping (different rows) and mixed seeding in a randomized complete block design with three replications. There were significant differences between treatments in terms of spring green coverage, plant height, days to flowering and forage yield. Plant height and forage yield in pure barley stands were more than mixed treatments. However, forage yield in mix cropping was 500% greater than pure vetch stands. The highest dry forage yield (3187 kg/ha) was obtained from 1:1 mix cropping of Maragheh and Abidar. There were no significant differences between two types of mix cropping in this experiment. Land equivalent ratio (LER) were more than 1 in all bi-cultures however, The highest LER (1.35) was obtained from 1:1 mixture of Maragheh and Abidar which could be recommended for autumn cultivation in Mahabad and similar conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autumn cultivation
  • forage yield
  • LER
  • Intercropping