دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-145 
2. بررسی توده‌های بومی گندم نان در جذب و بهره وری نیتروژن

صفحه 35-53

غلامرضا خلیل زاده؛ ابراهیم عزیزاف؛ جواد مظفری