تاثیر باکتری‌های بیوفیلمی محرک رشد در تعدیل اثرات ناشی از بروز تنش کم‌آبی در مراحل انتهایی دوره رشد بر اجزای عملکرد و ریشه گندم

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه مراغه و دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

چکیده

باکتری‌های بیوفیلمی واجد خصوصیات محرک رشد می‌توانند به بقای گیاهان زراعی از جمله گندم در تنش کم آبی کمک نمایند. بدین منظور آزمایشی با هدف بررسی تاثیر باکتری‌های بیوفیلمی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط کم آبی در قالب طرح فاکتوریل بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی اجرا شد. فاکتورهای این آزمایش شامل جدایه­های باکتری­های بیوفیلمی (بدون باکتری، جدایه‌های 1-16، 2-38 و1-54)، ارقام گندم نان (کوهدشت و چمران) و سطوح آبی (70 ، 50 و 20 درصد آب قابل استفاده) بود که در سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه مراغه اجرا گردید. جدایه‌های مورد مطالعه از 120 جدایه بیوفیلمی که از ریشه گرامینه‌های مقاوم به خشکی در منطقه هشترود جداسازی شده بودند، انتخاب گردیدند. نتایج نشان داد که در تمامی سطوح رطوبتی باکتری­ها توانستند تاثیر مثبتی بر اجزای عملکرد گندم داشته باشند. تاثیر باکتری­ها بر رقم کوهدشت بیشتر از چمران بود. وزن تر، وزن خشک ریشه، چگالی بافت ریشه، درصد نگهداری آب ریشه و نسبت ریشه به ساقه تحت تاثیر تنش کم آبی قرار گرفتند. مایه زنی باکتری­ها وزن خشک و تر ریشه و چگالی بافت ریشه را کاهش دادند. در عوض توانستند درصد رطوبت وزنی ریشه را به طور چشمگیری افزایش دهند. در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد که امکان بهره گیری از باکتری­های بیوفیلمی محرک رشد برای تعدیل اثرات تنش کم آبی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of biofilm PGPRs in alleviation of terminal growth stage water shortage on wheat’s component yield and root

نویسندگان [English]

  • E. Karimi 1
  • N. Aliasgharzad 2
  • M.R. Neishabori 2
  • E. Esfandiari 3
1 Ph.D. Student of Soil Science Department, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Soil Science Department, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 Agronomic Science Department, University of Maragheh, Maragheh, Iran
چکیده [English]

Biofilmed bacteria that possess growth promoting properties can help crops such as wheat to survive in water stress conditions. In this regard, a factorial experiment with randomized complete block design (RCBD) was carried out to evaluate the effects of biofilm bacteria on yield and its components of wheat in rain-fed condition. Factors were including biofilmed bacterial isolates (including no bacteria, and isolates 16-1, 38-2 and 1-54), different wheat varieties (Kohdasht and Chamran), and water application (applying 20, 50, and 80 % of available water content) which were applied in 3 replications in research greenhouse of university of  Maragheh. Studied isolates were selected among 120 biofilm isolates which were isolated from Graminae’s roots resistant to drought in the Hashtrood region. Results revealed that bacteria had positive effects on yield component of wheat in all applied water conditions. Bacteria’s application also prevented the deduction in some of yield components which usually occurs due to water stress condition. However, the results revealed that the effects of bacterial application were higher in Chamran variety compared to Kohdasht variety. Root’s wet and dry weights, root’s tissues density, water holding percentage of root and root/shoot ratio were affected by water stress condition. Bacterial inoculation decreased root’s wet and dry weights and tissues density. In contrast, Bacterial inoculation considerably increased water holding percentage. In general, the results suggest that biofilmed bacteria are suitable to deduct the effects of drought stresses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biofilm bacteria
  • root tissue density
  • root
  • thousand grain weight
  • wheat cultivar