شماره جاری: دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 121-249 
2. تاثیر زودسنبله‌دهی بر عملکرد و اجزای عملکرد در سه زمینه ژنتیکی متفاوت گندم نان ایرانی

صفحه 141-152

مریم درانی نژاد؛ روح اله عبدالشاهی؛ علی کاظمی‌پور؛ علی اکبر مقصودی مود


5. اثر تراکم بوته و منابع فسفر بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) درکشت دیم

صفحه 199-214

امیر حقیقت؛ حمید مدنی؛ حسین حیدری شریف اباد؛ اسلام مجیدی هروان؛ مهرزاد مستشاری


6. بررسی میزان پذیرش گندم دوروم رقم دهدشت و ارزیابی آثار اقتصادی آن در ایران

صفحه 215-224

هرمز اسدی؛ ابراهیم زارع؛ عادل نعمتی؛ بهروز حسن پور؛ حیدر صیدزاده؛ مظفر روستایی


7. ارزیابی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌ها‌ی جو در مزارع زارعین

صفحه 225-242

رضا محمدی؛ رضا حق پرست؛ مهدی گراوندی؛ عبدالوهاب عبدالهی؛ رضا ملک‌حسینی؛ خداداد یارکرمی