کلیدواژه‌ها = عملکرد
تعداد مقالات: 5
1. تاثیر مایه زنی باکتری های حل کننده فسفات بر عملکرد و اجزای آن در بالنگوی شهری (Lallemantia iberica) و نخود (Cicer aritinum L.) در حالت تک کشتی و مخلوط

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 209-228

فهیمه شکرانی؛ جلال جلیلیان؛ علیرضا پیرزاد؛ اسماعیل رضائی چیانه


2. جذب فسفر و عملکرد ژنوتیپ‌ها و ارقام جو در سطوح مختلف فسفر تحت شرایط دیم

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 55-66

غلامرضا ولیزاده؛ بهـزاد صادق زاده؛ جلیل اصغری میدانی


3. برهمکنش همزیستی میکوریزایی و آبیاری تکمیلی بر عملکرد و کیفیت علوفه و دانه گندم دیم در شرایط متغیر بارش انتهای فصل

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 203-224

محمود مظلومی ممیندی؛ علیرضا پیرزاد؛ جلال جلیلیان


5. بررسی تأثیر مصرف کود آغازگر و محلول‌پاشی نیتروژن در عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود در شرایط دیم

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 211-220

هادی خرسندی؛ غلامرضا ولی زاده اوصالو؛ داود صادق زاده اهری؛ یداله فرایدی