بررسی تاثیر روش‌های مختلف محلول پاشی و مصرف خاکی نیتروژن در ارقام مختلف گندم بر عملکرد و جذب نیتروژن در شرایط دیم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران

چکیده

به منظور بررسی تاثیر روش­های مختلف محلول پاشی و مصرف خاکی نیتروژن در ارقام مختلف گندم بر عملکرد و جذب نیتروژن، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور و در  سه تکرار بمدت سه سال 1389-1386 در موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور اجرا گردید. فاکتور اول شامل روش های مختلف مصرف نیتروژن شامل محلول پاشی غلظت های مختلف اوره، تقسیط های متفاوت و مصرف کل کود نیتروژنی و فاکتور دوم ارقام گندم سرداری، آذر2  و ژنوتیپ Turkey 37032 بود. تجزیه واریانس داده های حاصل از آزمایش نشان داد اثر اصلی روش های مختلف مصرف نیتروژن برای عملکرد های دانه، کاه و جذب نیتروژن در سطح یک در صد اختلاف معنی دار است. روش محلول پاشی اوره به اندازه مصرف تقسیط نیتروژن در مقایسه با کل مصرف دربهار و پاییز عملکرد ها را افزایش داد. بعلاوه اثر اصلی ارقام گندم نشان داد عملکرد های دانه، کلش و جذب نیتروژن در سطح یک در صد دارای اختلاف معنی داری بودند. ژنوتیپ  Turkey 3702 و رقم آذر 2  در یک سطح معنی دار در مقایسه با رقم سرداری عملکرد های دانه، کاه و کلش را افزایش دادند. میزان جذب نیتروژن دارای تفاوت معنی­داری در بین ارقام گندم و تحت تاثیر روش­های مصرف نیتروژن بود. ژنوتیپ Turkey 3702در مقایسه با آذر 2 و سرداری بیشترین میزان در صد دانه نیتروژن را داشت. از این مطالعه استنباط شد مصرف نیتروژن با روش های محلول پاشی اوره به اندازه مصرف تقسیط در زمان ساقه دهی می تواند عملکرد ها را افزایش دهد. ارقام و ژنوتیپ گندم در روش های مختلف مصرف  نیتروژن، در عملکرد های دانه، کاه و جذب نیتروژن متفاوت هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study on effects of foliar spraying and soil split application of nitrogen on differences of dry land wheat varieties and genotype for nitrogen uptake, grain and straw yields

نویسندگان [English]

  • G.R. Valizadeh
  • Hadi Khorsandi
Dryland Agricultural Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Maragheh, Iran
چکیده [English]

This research conducted to investigate on effects of foliar spraying and soil split application of nitrogen on differences of dryland bread wheat varieties and genotype for nitrogen uptake, grain and straw yield. In order to do this study, experiment was conducted with factorial arrangement completely randomized block design with factor A: total, split and foliar spray applications and factor B: wheat varieties Azar2, Sardari and, Turkey 3702 genotype with three replications for three years from 2007 to 2010 in Maragheh. The results indicated that effects of urea foliar spraying, split and total nitrogen fertilizer application methods were significantly different for grain and straw yields, nitrogen uptake grain and straw of wheat varieties and genotype. Urea spraying and split method of nitrogen had highest grain and straw yields and nitrogen uptake. In addition, main effects of wheat varieties and genotype were found significantly different. Azar2 and Turkey 3702 genotype at same level increased grain yield compared to Sardari variety. Turkey 3702, Azar2 and Sardari at different methods of nitrogen application were significantly different for nitrogen content of grain. Turkey 3702 compared to other wheat varieties had heights grain nitrogen content at nitrogen split application. It can be concluded that spray and split applications of nitrogen compared to total nitrogen application can increase nitrogen content of grain and grain and straw yields. In addition, wheat genotype and varieties at nitrogen application methods can increase differently nitrogen uptake, grain and straw yields.