دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-104 
1. تجزیه اثرات متقابل ژنوتیپ در محیط برای عملکرد دانه در گندم دوروم

صفحه 1-14

رضا محمدی؛ محمد آرمیون؛ اسماعیل‌ زادحسن؛ مسعود اسکندری