کلیدواژه‌ها = گندم
تعداد مقالات: 8
1. افزایش عملکرد کمی و کیفی گندم دوروم تحت تأثیر باکتری‌های محرک رشد در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 121-139

پروانه حاتمی نیا؛ نصرت اله عباسی؛ محمدجواد زارع


2. ارزیابی مقاومت و ارتباط اجزای میکرو-مرفولوژیکی ریشه ارقام دیم گندم نان به نماتد سیستی غلات Heterodera filipjevi

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 187-208

مرضیه معتمدی؛ عیدی بازگیر؛ مهدی نصر اصفهانی؛ مصطفی درویش نیا


3. بررسی تنوع ژنتیکی و مکان یابی QTLهای کنترل کننده صفات مرتبط با جوانه‌زنی بذر و استقرار گیاهچه گندم

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 121-138

معروف خلیلی؛ فهیمه جواهری کاشانی؛ محمد علی ابراهیمی


7. بررسی تغییرات توزیع عمودی سطح برگ ارقام گندم دیم در رقابت با علف هرز خردل وحشی در گرگان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 45-62

حسین رضوانی؛ جعفر اصغری؛ سید محمدرضا احتشامی؛ بهنام کامکار