افزایش عملکرد کمی و کیفی گندم دوروم تحت تأثیر باکتری‌های محرک رشد در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی اثر باکتری‌های محرک رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد و غلظت عناصر غذایی دانه گندم دوروم، آزمایشی در سال زراعی 96-1395 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ایلام اجرا شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. فاکتورهای آزمایش شامل کود زیستی در سه سطح (آزوسپیریلوم برازیلنس Azospirillum brasilense، ازتوباکتر کروکوکوم Azotobacter chroococcum  و عدم تلقیح)، شرایط رطوبتی در دو سطح (آبیاری تکمیلی و دیم) و دو رقم گندم دوروم (ساجی و دهدشت) بود. نتایج نشان داد که آبیاری تکمیلی، تأثیر افزایشی بر عملکرد دانه، عملکرد زیستی و اجزای عملکرد دانه گندم داشت. اثر باکتری‌های محرک رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد و غلظت عناصر در دانه دو رقم گندم دوروم، معنی‌دار بود و باکتری آزوسپیریلوم نسبت به باکتری ازتوباکتر برتری بیشتری داشت. نهایتاً، بیشترین غلظت نیتروژن (71/20 درصد)، فسفر (1/13 درصد)، پتاسیم (7/3 درصد) در دانه و بیشترین عملکرد دانه (2923 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد زیستی (8566 کیلوگرم در هکتار) و شاخص برداشت (42 درصد) ارقام گندم دوروم در شرایط آبیاری تکمیلی توأم با تلقیح با باکتری‌های محرک رشد حاصل گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantity and quality yield of durum wheat under the impact of growth promoting bacteria in rain-fed and supplementary irrigation conditions

نویسندگان [English]

  • Parvane Hataminia 1
  • nosratollah abbasi 2
  • Mohammad Javad Zarea 2
1 MSc. Student, Dept. of Agronomy, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran
2 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran
چکیده [English]

In order to investigate the effect of growth promoting bacteria on yield and yield components and some nutrients of durum wheat, an experiment was carried out at the research farm of Ilam University in 2015-2016. An experiment was carried out as a factorial based on a randomized complete block design with three replications. Experimental factors included three levels of growth stimulating bacteria (Azospirillum brasilense, Azotobacter chroococcum and non-inoculation), moisture conditions in two levels (supplementary irrigation and rainfed) and two durum wheat cultivars (Saji and Dehdasht). The results showed that supplementary irrigation increased yield and yield components and nutrients content of durum. The effect of Bio-fertilizer on yield and yield components and nutrients of durum wheat was significant but Azospirilum was superior to Azotobacter. Finally, the highest concentrations of nitrogen (20.71 %), phosphorus (13.1 %), potash (3.7 %), and maximum grain yield (2923 kg.ha-1), biological yield (8566 kg.ha-1) and harvest index (42.39 %) were obtained from two cultivars under irrigation conditions in inoculation with growth promoting bacteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azospirillum
  • Azotobacter
  • Water stress
  • Yield grain
  • Nutrients