دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-120 
3. تاثیر تنش خشکی بر ژنوتیپ های عدس از طریق بررسی برخی صفات مورفوفیزیولوژی

صفحه 43-58

نادر اشرفی؛ حسین شهبازی؛ حسین مصطفائی؛ محمد ضعیفی زاده