ارزیابی محلول پاشی عناصر ریزمغذی روی و سیلیسیم بر خصوصیات زراعی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی بالنگوی شهری در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

ب
به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی دو عنصر روی و سیلسیم بر برخی صفات کمی و کیفی بالنگوی شهری (توده محلی ارومیه)، آزمایشی به صورت کرت­های خرد شده بر پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 96-1395 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ارومیه انجام شد. دو محیط دیم و آبیاری‌تکمیلی به­عنوان عامل اصلی و محلول­پاشی عناصر روی، سیلیسیم و عدم مصرف محلول (شاهد) به­عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. اثر اصلی تیمارهای محیط، محلول­پاشی و برهم­کنش آنها برای اکثر صفات مورد بررسی معنی­دار شد. بیشترین مقادیر کلروفیل، کارتنوئید، پتاسیم و روی برای هر دو محیط در محلول­پاشی روی به دست آمدند. بیشترین میزان کربوهیدرات محلول، فسفر، سیلیسیم برای هر دو محیط در محلول­پاشی سیلیسیم مشاهده شد. محتوی آب برگ برای محلول پاشی عناصر روی و سیلیسیم در هر دو شرایط تنش از لحاظ آماری معنی­دار نبود. بیشترین درصد موسیلاژ به محلول­پاشی سیلیسیم و شرایط دیم تعلق داشت. بیشترین میزان روغن دانه  در محلول­پاشی روی تحت شرایط دیم حاصل شد. مقادیرعملکرد دانه توده بالنگوی شهری در هر دو شرایط دیم و آبیاری برای محلول­پاشی روی (به ترتیب 3/613 و 3/688 کیلوگرم در هکتار) و سیلیسیم (به ترتیب 3/657 و 7/668 کیلوگرم در هکتار) برتر از  عدم محلول­پاشی بود.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of zinc and silicon micronutrients spraying on the agronomic, physiological and biochemical characteristic of Lallemantia iberica under rainfed and supplemental irrigation

نویسندگان [English]

  • Diba Sheykhi Sanandaji 1
  • Alireza Pirzad 2
1 MSc. Graduate of Agronomy, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran
2 Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

In order to investigate the effect of zinc and silicon spraying on some of the quantitative and qualitative traits of Lallemantia iberica (Urmia Landrace), a split plot experiment based on randomized complete block design with three replications was conducted at Research Farm of Urmia University in 2016-2017. The two rainfed and supplementary irrigation systems were considered as the main plots, and the spraying of zinc, silicon and untreated control as the sub-plots. The main effects of environment, spraying and their interaction were significant on the most of the studied traits. The highest amounts of chlorophyll, carotenoids, potassium and zinc were obtained from zinc application. The highest amount of soluble carbohydrates, phosphorus, and silicon was observed in silicon spraying. There were no significant differences, in term of leaf relative water content, between Zn or Si treatments in both stress conditions. The highest percentage of seed mucilage belonged to Si spraying of rainfed plants. The highest seed oil content were occurred at Zn spraying (23.7%), and however obtained from rainfed (23.9%) plants. The amounts of grain yield of Lallemantia iberica (Urmia Landrace) either in rainfed conditions or supplemental irrigation was for zinc application (613.3 and 688.3 kg ha-1, respectively) and silicon spraying (657.3 and 668.7 kg ha-1, respectively) more than untreated control plants

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lallemantia iberica
  • physiological characteristics
  • biochemical
  • mucilage
  • seed oil