بررسی تغییرات عملکرد، خصوصیات فیزیولوژیک و کیفیت بالنگوی شهری (Lallemantia iberica) تحت تاثیر کودهای شیمیایی، زیستی-آلی و دفعات آبیاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

به منظور بررسی تاثیر دفعات آبیاری و کودهای شیمیایی و آلی بر خصوصیات فیزیولوژیک، عملکرد و کیفیت بالنگوی شهری، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار در سال زراعی 96-1395 انجام شد. تیمارهای مورد مطالعه شامل دفعات آبیاری در سه سطح (دو بارآبیاری، یکبار آبیاری و بدون آبیاری) به عنوان کرت اصلی و تیمار کود شیمیایی شامل (کودهای اوره و سوپرفسفات تریپل) و زیستی-آلی شامل کودهای نیتروکسین، فسفات بارور2 و بیوسولفور به عنوان کرت فرعی بودند. بیشترین مقدار کلروفیل a (96/4 میلی‌گرم در گرم وزن تر)، کلروفیل b (45/1 میلی‌گرم در گرم وزن تر)، کلروفیل کل (40/6 میلی‌گرم در گرم وزن تر)، عملکرد دانه (33/608 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد بیولوژیک (29/1922 کیلوگرم در هکتار)، ماده خشک قابل هضم (46/55 درصد) و فیبر خام (66/43 درصد)، در شرایط دو بار آبیاری و بالاترین میزان پروتئین خام (95/9 درصد)، کربوهیدرات‌های محلول در آب (68/21 درصد) و درصد خاکستر (58/6) در شرایط بدون آبیاری حاصل شد. تیمار کود شیمیایی با افزایش رنگیزه‌های فتوسنتزی، پرولین و وزن هزار دانه منجر به افزایش 31 و 24 درصدی عملکرد دانه و بیولوژیک بالنگوی شهری در مقایسه با تیمار کودی زیستی-آلی گردید. همچنین بالاترین میزان پروتئین خام (66/9 درصد)، کربوهیدرات‌های محلول در آب (20 درصد) و خاکستر (25/6 درصد) در تیمار کود شیمیایی حاصل شد. بنابراین به منظور حصول حداکثر عملکرد کمی و کیفی در بالنگوی شهری، دوبار آبیاری تکمیلی و کاربرد کود شیمیایی نیتروژن و فسفر قابل توصیه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of yield, physiological characteristics and forage quality of Dragon's head (Lallemantia iberica) affected by chemical, bio-organic fertilizers and irrigation frequencies

نویسندگان [English]

  • Runak Mostafavi 1
  • Jalal Jalilian 2
1 MSc. Graduate of Agronomy, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran
2 Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

In order to investigate the effects of irrigation frequency and fertilizer treatments on physiological characteristics, yield and forage quality of Dragon's head (Lallemantia iberica) a split plot experiment based on RCBD with three replications was studied in Bukan at 2018. The treatments included irrigation frequencies at three levels (twice irrigation, once irrigation, and non-irrigation) was as main plots and chemical fertilizer (Urea and triple super phosphate fertilizers) and bio-organic fertilizers (nitroxin, Phosphat barvar-2 and biosulfur) was as sub plots. The results showed that the maximum of chlorophyll-a (4.96 mg/g fresh weight), chlorophyll-b (1.45 mg/g fresh weight), total chlorophyll (6.40 mg/g fresh weight), grain yield (608.33 kg ha-1), biological yield (1922.29 kg ha-1), digestible dry matter (55.46%) and crude fiber (43.66%) were obtained under twice irrigated condition and plants under non-irrigation condition had the highest crude protein (9.95%), water soluble carbohydrates (21.66%), and ash (58.6%). Chemical fertilizer application with increasing the photosynthetic pigments, proline and 1000-grain weight led to increases 31 and 23.82 percent of grain yield and biological yield, compared to biofertilizer-organic treatment. The highest amount of crude protein (9.66%), water-soluble carbohydrates (20%) and ash (6.25%) were obtained in the chemical fertilizer treatment. Therefore, in order to reach the maximum quantitative and qualitative yield in the Dragon's head, application of twice supplementary irrigation and nitrogen and phosphorus fertilizers are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-irrigation
  • Biosulfur
  • protein
  • photosynthetic pigments
  • Nitroxine