کلیدواژه‌ها = گلرنگ
تعداد مقالات: 4
1. گیاهان علوفه‌ای یکساله در شرایط دیم - مقاله مروری

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 95-113

خشنود علیزاده


2. بررسی اثر تراکم کاشت و آبیاری تکمیلی بر کمیت و کیفیت عملکرد علوفه دو رقم گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 147-164

مریم دلفانی؛ علی حاتمی؛ سید سعید پورداد؛ زهرا طهماسبی؛ فرشید فتاح نیا؛ محمدرضا جهانسوز


3. بررسی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم گلرنگ از نظر برخی صفات مورفولوژیک و زراعی در شرایط دیم سردسیر با استفاده از روش‌های آماری چندمتغیره

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 157-169

صبا کوکب صومعه سفلی؛ حمید حاتمی ملکی؛ خشنود علیزاده؛ مهدی رحیمی


4. شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به سرمای گلرنگ برای کشت پاییزه در دیمزارهای سردسیر

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 83-90

خشنود علیزاده؛ موسی ارشد