نویسنده = صـــادق زاده، بهـزاد
تعداد مقالات: 4
2. نقش عنصر روی در بهبود تولید گندم نان و دوروم در شرایط دیم سردسیری

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 149-162

بهزاد صادق زاده


3. ارزیابی تحمل خشکی در ژنوتیپ‌های گندم نان و دوروم بر مبنای صفات فیزیولوژیک

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 21-32

نوشین صادق‌زاده؛ رقیه حاجی‌بلند؛ بهزاد صادق زاده


4. مطالعه برخی خصوصیات زراعی مرتبط با عملکرد دانه در توده‌های بومی گندم دوروم تحت شرایط دیم سردسیر

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 40-62

بهـزاد صـــادق زاده؛ غلامرضا عابدی اصل