نویسنده = صادق زاده، بهزاد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تنوع ژنتیکی جذب و تجمع فسفر و تاثیر آنها بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های جو در شرایط دیم

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 45-61

جلال حامدی قولقاسم؛ بهزاد صادق زاده؛ ناصر محبعلی پور


2. تاثیر مدیریت های مختلف زراعی بر میزان نیاز، ظرفیت جذب و بافر فسفر خاک در شرایط دیم مراغه

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 53-62

غلامرضا ولیزاده؛ بهزاد صادق زاده؛ محمود تیموریان