تاثیر مدیریت های مختلف زراعی بر میزان نیاز، ظرفیت جذب و بافر فسفر خاک در شرایط دیم مراغه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

چکیده

به منظور بررسی اثرات  مدیریت های مختلف زراعی درتغییرات خواص فیزیکو- شیمیایی  خاک ها و  تغییر در میزان نیاز یا جذب، ظرفیت جذب،  ظرفیت بافر  فسفری خاک، از روش های رایج برای اندازه گیری میزان ماده آلی، در صد مواد خنثی شونده یا معادل در صد آهک ، فسفر ، پ هاش و بافت خاک برای نمونه های تهیه شده از مزارع با مدیریت های مختلف استفاده شد. پس از تعیین اندازه گیری ها برای تغییر خواص فیزیکو- شیمیایی خاک.از معادله لانگمویر بر اساس روش استاندارد رایمنت و هیگینسون در سال 1992 که به غلظت های تعادلی و جذب فسفر خاک معروف است استفاده شد. نتایج نشان داد میزان مواد آلی، پ هاش، درصد مواد خنثی شونده و فسفر خاک ها در اثر مدیریت های مختلف تغییر می یابد. منحنی های  غلظت تعادلی و جذب فسفر خاک ها در مدیریت های مختلف زراعی نشان داد  با افزایش میزان غلظت تعادلی، میزان جذب فسفر بطور خطی افزایش یافت، معادلات جذب و ظرفیت جذب فسفر در مدیریت های مختلف زراعی متفاوت بودند. همچنین معادلات منحنی های نسبت غلظت تعادلی فسفر به میزان جذب فسفر نشان داد، میزا ن ظرفیت جذب فسفر از 800 تا 1500 میلیگرم در کیلوگرم خاک در مدیریت های مختلف متغیر بود. در مدیریت های  زراعی میزان ظرفیت جذب فسفر یونجه-گندم(1428 میلی گرم در کیلو گرم خاک) و خاک دست نخورده (1111 میلی گرم در کیلوگرم خاک)، در مقایسه با سایر مدیریت ها  بیشتر بوده و مدیریت زراعی یونجه-گندم کمترین میزان جذب یا نیاز (44میلی گرم در کیلو گرم خاک) را داشت. از نتایج این مطالعه استنباط می شود مدیریت های مختلف زراعی خواص فیزیکو- شیمیایی تغییر داده و مطابقاٌ میزان ظرفیت، جذب یا نیاز فسفر در  مدیریت های مختلف زراعی تغییر می دهد. بعلاوه سیستم آیش-گندممیزانماده آلی، در صد آهک و ظرفیت جذب در مقایسه با مدیریت های دیگر  کاهش می دهد. در مدیریت یونجه- گندم نیاز به مصرف فسفر در مقایسه با دیگر مدیریت های زراعی کمتر است.

عنوان مقاله [English]

buffering capacity in the soils with different soil management systems in dryland condition of Maragheh

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Valizadeh
  • Behzad Sadeghzadeh
  • Mahmood Teimourian
Dryland Agricultural Research Institute
چکیده [English]

Changes of soil physico-chemical properties for different management systems leading to change phosphorusrequirement, adsorption and buffering capacity in soils were studied. Soil samples of different soil management systems were analyzed for soil properties changes. Then, phosphate adsorption isotherms for the soils of different managements ((Langmuir adsorption isotherm) were examined. For all samples, adsorption of P was determined at standard equilibrium concentration (C). Adsorption capacity (Xm), requirement and buffering capacity were determined from plot of C/X as function of C with linearly equation (C/X= C/Xm+1/K*Xm). The results indicated that different soil management systems changed soil physico-chemical properties. P sorption curve showed that with an increase in equilibrium concentration of P, the amount of adsorbed P increased linearly at different soil management systems. Accordingly, by using Langmuir adsorption isotherm, results indicated that phosphorus adsorption capacity differed from 800 to 1500 mg/kg at different soil managements. P adsorption capacity in natural pasture and forage-wheat system compared to others systems were highest. The lowest P adsorption capacity was at fallow-wheat system. It can be concluded that soil management systems change soil physico-chemical properties. P requirement, adsorption and buffering capacity were varied for different soil management systems. Phosphorus availability depend on P adsorption and buffering capacity.