کلیدواژه‌ها = تجزیه به عامل‌ها
تعداد مقالات: 1
1. گروه‌بندی ژنوتیپ‌های نخود سفید (.Cicer arietinum L) در کشت انتظاری با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 203-218

ابراهیم روحی؛ پیام پزشکپور؛ شهریار فاتحی