نویسنده = محمد حسین سدری
تعداد مقالات: 1
1. اثرات مصرف بهینه نیتروژن بر کارایی استفاده از آب باران و عملکرد گندم دیم در رژیم های متفاوت رطوبتی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 63-85

محمد حسین سدری؛ احمد گلچین؛ ولی فیضی اصل؛ عادل سی و سه مرده