نویسنده = عباسی، نصرت اله
تعداد مقالات: 1
1. افزایش عملکرد کمی و کیفی گندم دوروم تحت تأثیر باکتری‌های محرک رشد در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 121-139

پروانه حاتمی نیا؛ نصرت اله عباسی؛ محمدجواد زارع