نویسنده = صادق زاده، بهـزاد
تعداد مقالات: 1
1. جذب فسفر و عملکرد ژنوتیپ‌ها و ارقام جو در سطوح مختلف فسفر تحت شرایط دیم

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 55-66

غلامرضا ولیزاده؛ بهـزاد صادق زاده؛ جلیل اصغری میدانی