نویسنده = خلیلی، معروف
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی QTL‌های مرتبط با ذخیره و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و عملکرد دانه جو در دو رژیم آبی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 189-202

معروف خلیلی؛ مصطفی ریاحی اوغانی؛ محمد علی ابراهیمی


2. بررسی تنوع ژنتیکی و مکان یابی QTLهای کنترل کننده صفات مرتبط با جوانه‌زنی بذر و استقرار گیاهچه گندم

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 121-138

معروف خلیلی؛ فهیمه جواهری کاشانی؛ محمد علی ابراهیمی