شناسایی QTL‌های مرتبط با ذخیره و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و عملکرد دانه جو در دو رژیم آبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی بخش کشاورزی (اصلاح نباتات)، دانشگاه پیام نور، واحد تهران، ایران

2 دانش آموخته بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه پیام نور، واحد تهران، ایران

چکیده

به‌منظور شناسایی QTL­های مرتبط با ذخیره و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی به دانه جو ، 72 لاین دابل‌هاپلوئید به همراه والدین (Steptoe و Morex) در قالب طرح لاتیس ساده با دو تکرار و در شرایط نرمال(آبیاری) و تنش کم­آبی مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج QTL به روش مکان­یابی فاصله­ای، در شرایط نرمال، 17 عدد QTL برای صفات مرتبط با ذخیره و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و عملکرد دانه شناسایی شد. واریانس فنوتیپی توجیه شده به‌وسیله این QTLها از 11 تا 20 درصد متغیر بود. بیشترین و کمترین واریانس فنوتیپی به ترتیب متعلق به عملکرد دانه و تخصیص مواد فتوسنتزی به ساقه بود. LOD در دامنه 02/3 تا 11/6 قرار داشت. در شرایط تنش کم‌آبی، 14 عدد QTL شناسایی شد. واریانس فنوتیپی توجیه شده به ‌وسیله این QTLها از 86/11 تا 77/19 درصد متغیر بود که به ترتیب به صفات انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و تخصیص مواد فتوسنتزی به ساقه اختصاص داشت. LOD نیز در دامنه 12/3 تا 61/5 قرار داشت. در این بررسی برای صفت تخصیص مواد فتوسنتزی به ساقه دو QTL پایدار بر روی کروموزوم‌های 3H و 1H برای تخصیص مواد فتوسنتزی به سنبله یک QTL پایدار بر روی کروموزوم 4H، برای صفت انتقال مجدد دو QTL بر روی کروموزوم‌های 4H و 1H، برای عملکرد دانه دو QTL پایدار روی کروموزوم‌های 4H و 3H، مکان‌یابی شدند. بعد از اعتبار سنجی QTL­های پایدار و خوشه­ای شناسایی شده برای صفات مهم کمی و کیفی مرتبط با ذخیره و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و عملکرد دانه جو می­تواند در برنامه گزینش به کمک نشانگر مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identify QTLs associated with storage and remobilization of assimilates and grain yield of barley in two irrigation regimes

نویسندگان [English]

  • M. Khalily 1
  • Mostafa Riahi Oghani 2
  • M.A. Ebrahimi 1
1 Department of Agriculture, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Graduate of agricultural biotechnology, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In order to identify QTL associated with storage and remobilization of assimilates to grain, 72 barley double haploid lines along with Steptoe and Morex parents were evaluated in a simple lattice design with two replications under irrigated and water deficit conditions. Resulted based on composite interval mapping method revealed that under normal conditions, 17 QTL were significant for traits related to storage and remobilization of assimilates. The variance of phenotypes explained by this QTL varied from 11 to 20 percent. The highest and lowest phenotypic variances belonged to grain yield and allocation of photosynthetic to the stem, respectively and LOD ranged from 3.02 to 6.11. In water deficit condition, 14 QTL were detected. The phenotypic variance explained by this QTL varied from 11.86 to 19.77 percent, which belonged to remobilization of photosynthetic and allocation of photosynthetic to stems respectively.  The LOD ranged from 3.12 to 5.61. In this study, allocation of photosynthetic to the stem two stable QTL detected on chromosomes 3H and 1H, for spike partitioning, a stable QTL on chromosome 4H, for remobilization of photosynthetic, two stable QTLs on chromosomes 4H and 1H and for the grain yield, two stable QTL on chromosomes 4H and 3H were identified. Recommended that after validation of the identified stable and clustered QTLs for significant quantitative and qualitative traits related to the storage and remobilization of photosynthetic materials and barley grain yield, these QTLs can be used in the marker selection program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barley
  • QTL
  • remobilization
  • photosynthetic materials