نویسنده = قاسمی، وحیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. پهنه‌بندی اقلیم کشاورزی ایران با استفاده از روش یونسکو

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 63-74

عبدالعلی غفاری؛ وحیدرضا قاسمی؛ ادی دپائو