نویسنده = ارشد، موسی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به سرمای گلرنگ برای کشت پاییزه در دیمزارهای سردسیر

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 83-90

خشنود علیزاده؛ موسی ارشد