نویسنده = حاتم زاده، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ترکیب پذیری عمومی رگه های خویش آمیخته و میزان هتروزیس دورگ های آفتابگردان در دو شرایط رطوبتی متفاوت

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 85-100

سید سعید پورداد؛ رضا ملک حسینی؛ حسین حاتم زاده