نویسنده = مهدیه، محسن
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت تلفیقی علف‌های هرز در کشت انتظاری و بهاره نخود دیم

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 101-111

محسن مهدیه؛ حمید رحیمیان مشهد؛ خشنود علیزاده