نویسنده = تیموریان، محمود
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر مدیریت های مختلف زراعی بر میزان نیاز، ظرفیت جذب و بافر فسفر خاک در شرایط دیم مراغه

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 53-62

غلامرضا ولیزاده؛ بهزاد صادق زاده؛ محمود تیموریان