نویسنده = چقامیرزا، شهرام
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع ژنتیکی در ارقام و توده‌های مختلف نخود برای صفات زراعی در شرایط دیم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 108-119

شهرام چقامیرزا؛ کیانوش چقامیرزا؛ رضا محمدی