اثر سطوح تنش خشکی، کود گوگرد و محلول پاشی منگنز بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی آفتابگردان (Helianthus annuus L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف گوگرد و منگنز بر خصوصیات فیزیولوژیک آفتابگردان تحت سطوح مختلف آبیاری، در بهار سال 1389، آزمایشی درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. سه سطح آبیاری شامل شاهد (3- بار)، تنش ملایم (8- بار)، تنش شدید (12- بار)، به عنوان فاکتور اصلی در نظر گرفته شد. دو سطح کود گوگرد شامل عدم مصرف (شاهد) و مصرف 30 کیلوگرم در هکتار و دو سطح کود منگنز شامل عدم مصرف (شاهد) و مصرف یک کیلوگرم منگنز در هکتار به صورت فاکتوریل، به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد تنش خشکی با تأثیر بر تبادلات گازی، میزان فتوسنتز را کاهش داد. همچنین نتایج آزمایش نشان داد که مصرف کود گوگرد باعث کاهش میزان کلروفیل b شد. تنش خشکی محتوای نسبی آب برگ (RWC) را کاهش و درصد خسارت به غشای سلولی را افزایش داد. نتایج نشان داد که در شرایط تنش خشکی نسبت به شرایط آبیاری مطلوب، میزان فعّالیت آنزیم کاتالاز کاهش و فعّالیت آنزیم پراکسیداز افزایش پیدا می­کند. علاوه بر این، مشخص شد که کاربرد کود منگنز فعّالیت آنزیم کاتالاز را افزایش می­دهد. به طور کلی مصرف کود گوگرد نسبت به مصرف کود منگنز به میزان بیشتری باعث افزایش تعدیل اثرات تنش خشکی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of drought stress levels, sulfur application and manganese spraying on some physiological traits of sunflower (Helianthus annuus L)

نویسندگان [English]

 • G. Heidari 1
 • B. Hasanzadeh 1
 • A. Siosemardeh 1
 • Y. Sohrabi 1
 • Y. Emam 2
 • M. Majidi 2
1 Department of Agronomy and Plant Breeding, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 Department of Agronomy and Plant Breeding, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

In order to evaluate the effect of different levels of sulfur and manganese application on physiological characteristics of sunflower under different irrigation levels an experiment was conducted in agricultural research Institute of Kurdistan University in spring 2011. A split plot factorial experiment was carried out based on randomized complete block design with 4 replications. Main plot contain three levels of irrigation: 1- control (-3 bar), 2- mild stress (-8 bar) 3- severe stress (-12 bar), and sub plot were contained 2 factor as: 2 levels of sulfur application (1- no application and 2- 30 kg/ha) and the two levels of manganese application (1- control and 2- use of 1 kg/ha manganese). Results indicated that drought stress reduced gas exchange and photosynthesis. Use of sulfur and manganese increased photosynthesis in compared with control and increased chlorophyll b content. Drought stress caused to reduce in relative water content with damaging to cell membrane simultaneously. In drought condition the activity of Catalase reduced but Peroxidase activity increased. Manganese application caused to increase in Catalase activity. Finally fertilizer application could adjust the effect of drought stress to some extent.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sunflower
 • Drought Stress
 • Photosynthesis
 • peroxidase
 • catalase