مطالعه اثر تلفیقی کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر کارایی مصرف کود، عملکرد دانه و صفات وابسته به رشد دانه جو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

به منظور بررسی اثر تلفیقی کودهای بیولوژیک و شیمیایی برکارایی مصرف کود، عملکرد دانه و صفات وابسته بر رشد جو، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1391 انجام گردید. تیمار­ها شامل زمان‌های مصرف کود نیتروژن در سه سطح T1 (3/1 در زمان کاشت+ 3/1 در مرحله ساقه روی+ 3/1 قبل از سنبله دهی)،  T2(4/1 به هنگام کاشت+ 2/1 زمان پنجه زنی و ساقه روی+ 4/1  قبل از سنبله دهی) ، T3 (4/1 به هنگام کاشت+ 4/1 پنجه زنی + 4/1 ساقه روی+ 4/1 سنبله دهی) و تلقیح بذر با کود‌های زیستی در پنج سطح شامل )عدم تلقیح به عنوان شاهد، تلقیح با ازتوباکتر کروکوکوم سویه 5، آزوسپریلوم لیپوفروم سویه OF، سودوموناس پوتیدا سویه‌های 41 و 4 ( بود. عملکرد و اجزای عملکرد، سرعت و طول دوره موثر پرشدن دانه به طور معنی‌دار ی تحت تاثیر زمان­ مصرف کود نیتروژن دار و تلقیح بذر با کود‌های زیستی قرار گرفتند. مقایسه میانگین‌ها نشان داد که حداکثر وزن دانه (0587/0 گرم)، سرعت (0018/0 گرم در روز) و طول دوره موثر پرشدن دانه (63/32 روز) در ترکیب تیماری زمان دوم مصرف کود نیتروژنه و تلقیح بذر با ازتوباکتر دست آمد.

عنوان مقاله [English]

Study of effects of integrated biological and chemical fertilizers on fertilizer use efficiency, grain yield and related traits to grain growth of barley (Hordeum vulgaris L.)

نویسندگان [English]

  • Raouf Seyed Sharifi 1
  • Samaneh Hasani 2
  • Mohammad Sedghi 1
  • Reza Se yed Sharifi 1
1 Faculty of Agriculture Sciences, University of Mohaghegh Ardabili
2 M.Sc. Student, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

In order to study of effects of integrated biological and chemical  fertilizers on  fertilizer use efficiency, grain yield and related traits to  grain growth of barley (Hordeum vulgaris L.), a factorial experiment was conducted based on randomized complete block design with three replications in research farm of the Faculty of Agriculture Sciences, University of Mohaghegh Ardabili in 2012. Treatments were time of nitrogen application in three levels including (T1=1/3 at planting, 1/3 stem elongation and 1/3 before ear emergence), (T2=1/4 at planting, 1/2 stem elongation and  tillering, 1/4 before ear emergence), (T3=1/2 at planting, 1/4 at tillering, 1/4 stem elongation, 1/4 ear emergence) and seed inoculation with biofertilizer in five levels (without inoculation as control, seed inoculation with Azotobacter chroococcum strain 5, Azospirillim lipoferum strain OF, Psedomunas putida strains 41 and 4.( Rate and effective grain filling period, yield and yield components were significantly affected by time of nitrogen application and seed inoculation with bio fertilizer. Means comparison showed that maximum of grain weight (0.0587 g), rate (0.0018 g/day) and effective grain filling period (32.63 day), yield and yield components were obtained in nitrogen application as T2×seed inoculation with Azotobacter. It seems that in order to improve yield, fertilizer use efficiency, rate and  effective grain filling period, t can be suggested that be applied seed inoculation with Azotobacter×nitrogen application as T2.