بررسی اثر مصرف کود سولفات منگنز درعملکرد دانه لاین‌های پیشرفته گلرنگ در شرایط دیم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

2 کارشناس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

3 محقق موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

چکیده

به منظور بررسی اثرات سولفات  منگنز در افزایش عملکرد  دانه و میزان روغن چهار ژنوتیپ گلرنگ  بهاره  در شرایط دیم، این آزمایش با استفاده از 6 تیمارکود شامل 4 سطح  منگنز،0،10،20 و30 کیلوگرم سولفات منگنز در هکتار به صورت مصرف خاکی و 2 سطح محلول پاشی 1 و 2 درصد سولفات منگنز به میزان 5/1 کیلوگرم سولفات منگنز در هکتار و چهار ژنوتیپ گلرنگ  بهاره  دیم بصورت  فاکتوریل در پایه طرح  بلوکهای کامل تصادفی با 24 تیمار درچهار بلوک از سال 1388 تا 1390 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه اجرا شد. 4 تیمارکود سولفات منگنز بصورت ‌مصرف خاکی و2 تیمارکود سولفات ‌منگنز صورت محلول پاشی مصرف شدند. نتایج تجزیه ‌مرکب دوساله این‌آزمایش نشان ‌داد که ‌مصرف‌کودسولفات ‌منگنز بصورت  محلول‌پاشی برگی و یا مصرف‌ خاکی ‌باعث ‌افزایش‌ تولیدگلرنگ‌گردید. از محلول‌ پاشی 2 درصد سولفات ‌منگنز ، بالاترین‌عملکرد  دانه به‌میزان 928 کیلوگرم ‌در هکتار دانه‌گلرنگ‌ و 4420 کیلوگرم ‌درهکتار بیوماس(دانه‌، کاه‌ و کلش) در ژنوتیپ گلرنگ335بدست آمد. همچنین نتایج ‌نشان‌ داد که مصرف‌خاکی20کیلوگرم‌کــود سولفــات ‌منگنز در هکتار و یا محلول‌پاشی آن ‌به ‌میزان 5/1کیلوگرم ‌درهکتار،باعث افزایش 100کیلوگرم در هکتار دانه و 500 کیلوگرم درهکتار کاه و کلش گلرنگ گردیده است.

عنوان مقاله [English]

Effects of manganese sulfate application on seed yield of safflower genotypes under dryland conditions

نویسندگان [English]

  • Akbar Hagigati Maleki 1
  • Jalil Attarilar 2
  • Hadi Khorsandi 3
1 Scientific Member of Dryland Agricultural Research Institute
2 Research assistant of Dryland Agricultural Research Institute
3 Researcher of Dryland Agricultural Research Institute
چکیده [English]

In order to study the effects of manganese sulfate in increasing seed yield of four safflower genotypes (Carthamus tinctorius) under rainfed conditions, this experiment carried out in Maragheh agricultural research station. The experiment was arranged with four Mn fertilizer levels (0,10,20,30 kg ha-1) as soil application together with two foliar spray levels (1% and 2%) of 1.5 kg ha-1 manganese sulphate with four Safflower genotypes (V1=19829 V2=333،,V3=335 and V4= Sina), as factorial based on RCBD design with four replications. At maturity, plots were harvested and biomass and grain yield were measured. The results of combined (two-year) analysis showed that manganese application increased 100 kg ha-1 grain yield and 500 kg ha-1 biomass. It can be concluded that manganese sulfate fertilizer application (at a rate of 10 kg ha-1  in the soil) or foliar spray (1.5 kg ha-1) would increased crop yield in safflower under rainfed condition.