کلیدواژه‌ها = صفات آگرو-فیزیولوژیک
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عملکرد دانه و ویژگی‌های زراعی و فیزیولوژیکی ارقام تجاری و لاین‌های اصلاحی گندم دوروم در شرایط بی‌خاکورزی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 59-76

رضا محمدی؛ رضا حق پرست؛ مهدی گراوندی؛ فرشید محمودی؛ خداداد یارکرمی؛ بهزاد شهسواری