نویسنده = رئوف سید شریفی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه اثر تلفیقی کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر کارایی مصرف کود، عملکرد دانه و صفات وابسته به رشد دانه جو

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 61-76

رئوف سید شریفی؛ سمانه حسنی؛ محمد صدقی؛ رضا سید شریفی