نویسنده = اشرفی، نادر
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر تنش خشکی بر ژنوتیپ های عدس از طریق بررسی برخی صفات مورفوفیزیولوژی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 43-58

نادر اشرفی؛ حسین شهبازی؛ حسین مصطفائی؛ محمد ضعیفی زاده