نویسنده = معتمدی، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مقاومت و ارتباط اجزای میکرو-مرفولوژیکی ریشه ارقام دیم گندم نان به نماتد سیستی غلات Heterodera filipjevi

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 187-208

مرضیه معتمدی؛ عیدی بازگیر؛ مهدی نصر اصفهانی؛ مصطفی درویش نیا