نویسنده = قلی پوری، عبدالقیوم
تعداد مقالات: 1
1. اثر محلول پاشی سولفات روی بر رنگیزه های فتوسنتزی و عملکرد دانه نخود در سطوح مختلف آبیاری

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 141-160

نادر دادخواه؛ علی عبادی؛ قاسم پرمون؛ عبدالقیوم قلی پوری؛ سودابه جهانبخش