نویسنده = فرشادفر، عزت اله
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ژنوتیپ‌های گندم نان برای تحمل خشکی با استفاده از صفات آگرو-فیزیولوژیک

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 63-84

عزت اله فرشادفر؛ فرزاد مرادی؛ رضا محمدی