مقایسه ارقام جو متداول ایرانی و اروپایی از نظر صفات مختلف زراعی و آزمایشگاهی در شرایط دیم معتدل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

جو با توجه به سازگاری با شرایط مختلف اقلیمی و ویژگی­های ارزشمندی که در تغذیه انسان، دام و صنایع غذایی پیدا کرده، جایگاه ویژه­ ای در کشاورزی دارد. در این پژوهش، 44 رقم جو ایرانی و اروپایی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه­ تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه در سال زراعی 94-1393 در شرایط دیم کشت و مورد بررسی قرار گرفتند. مقایسات گروهی حاکی از خصوصیات منحصر به فرد ارقام ایرانی و اروپایی بود، به طوریکه ارقام ایرانی از نظر صفات وزن هکتولیتر، وزن هزار دانه، تراکم سنبله، طول دانه و نسبت طول به عرض دانه و ارقـام اروپایی از لحـاظ صـفات عملکرد زیست توده، شاخص برداشت، تعداد سنبله در متر مربع، طول سنبله و طول ریشک دارای برتری بودند. در ارقام ایرانی تخریب غشاء در مرحله گرده افشانی، تعداد روز تا ظهور سنبله­، تعداد روز تا گرده­ افشانی و سرعت پرشدن دانه و در ارقام اروپایی محتوای نسبی آب در برگ و درجه سبزینگی برگ در مرحله گیاهچه بالاتر بود. برای استفاده بهینه این ارقام در پروژه‌های دورگ‌گیری در به‌نژادی می‌توان والدین را با توجه بـه صـفات مورد نظر در فاصله مناسبی از هم انتخاب نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of current Iranian and European barley cultivars for different agronomic and laboratory traits in temperate rainfed conditions

نویسندگان [English]

  • Setareh Abarnak 1
  • Leyla Zarei 2
  • Kianoosh Cheghamirza 2
1 MSc. graduate of Plant Breeding, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Science and Agricultural Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Science and Agricultural Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Barley has a special place in agriculture in terms of adaptation to different climatic conditions, valuable features in human nutrition, livestock and importance in the food industry.  The uses of external germplasm in breeding programs for direct use (after stability tests) or in producing hybrids are of high importance. For this purpose, 44 Iranian and European barley cultivars in a randomized complete block design with three replications at the experimental farm of Agricultural Faculty of Razi University, were evaluated under rainfed condition during the 2013-2014growing season. Important agronomic traits such as grain yield, biomass yield, number of spikes per m2, number of grains per spike, 1000-grain weight, and physiological traits including relative water content, membrane degradation or stability, SPAD, stomatal conductance and traits related to seed malt were determined. Analysis of variance showed significant difference among the cultivars for most of the traits at 1% probability level. Group comparisons showed unique characteristics of Iranian and European cultivars, so that Iranian cultivars had the highest values for hectolite weight, thousand kernels weight, spike density, grain length and grain length/ grain width, while the European cultivar had the highest potential for harvest index, number of spikes per square meter, spike length and awn length. Compared to European cultivar, the relative water content of leaves and degree of membrane damage and SPAD-reading in seedling stage were higher in Iranian cultivars. For the optimal use of these cultivars in plant breeding projects, parents can be selected at a reasonable distance based on desired traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • agronomic traits
  • cluster analysis
  • Genetic variation
  • Group comparison
  • Malting efficiency