تاثیر آبیاری تکمیلی و نانو اکسید آهن بر شاخص‌های رشدی، جذب تابش و عملکرد گندم تحت شرایط دیم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی دانشککده کشاورزی و منابع طبیعی گروه زراعت و اصلاح نباتات

چکیده

ساز وکارهای متعددی به منظور کاهش اثرات محدودیت آبی ایجاد شده تحت شرایط دیم در رشد گیاهان توسعه یافته‌اند و استفاده از آبیاری تکمیلی و نانواکسید آهن نقش مهمی را در بهبود عملکرد ایفا  می‌نمایند. به‌منظور بررسی تاثیر آبیاری تکمیلی و نانواکسید آهن بر شاخص­های رشدی، جذب تابش و عملکرد گندم در شرایط دیم، آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل در سال 1395 اجرا شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل سه سطح آبیاری شامل عدم آبیاری یا کشت دیم، آبیاری تکمیلی در مرحله غلاف رفتن (بر مبنای کد 45 از تقسیم بندی  BBCH)، آبیاری تکمیلی در مرحله سنبله­دهی (بر مبنای کد 61 از تقسیم بندی BBCH) و محلول­پاشی نانواکسید آهن در چهار سطح (عدم کاربرد نانواکسید آهن به عنوان شاهد و محلول­پاشی 3/0، 6/0 و 9/0 گرم در لیتر نانواکسید آهن) بودند. نتایج نشان داد که کاربرد 9/0 گرم بر لیتر نانواکسید آهن و آبیاری تکمیلی در مرحله غلاف رفتن موجب حداکثر شاخص سطح برگ، درصد نور جذب شده، سرعت فتوسنتز خالص، سرعت رشد محصول، سرعت رشد نسبی و ماده خشک کل نسبت به عدم محلول­پاشی تحت شرایط دیم گردید. همچنین محلول­پاشی 9/0 گرم بر لیتر نانواکسید آهن و آبیاری تکمیلی در مرحله غلاف رفتن، موجب افزایش 43/38 درصدی عملکرد دانه نسبت به عدم محلول­پاشی تحت شرایط دیم گردید.در مجموع چنین نتیجه‌گیری شد که کاربرد آبیاری تکمیلی و نانواکسید آهن می­تواند به ­عنوان یک فاکتور مدیریتی مناسب برای افزایش عملکرد دانه گندم در شرایط محدودیت آبی باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of supplementary irrigation and nano iron oxide on growth indices, radiation absorption and yield of wheat under rainfed condition

نویسندگان [English]

  • H. Narimani 1
  • raouf seyed sharifi 2
  • N. Ebadi 1
1 Msc student, Department of Agronomy, Mohaggeg Ardabili university, Ardabil, Iran
2 university of mohaghegh ardabili
چکیده [English]

Several strategies have been developed in order to decrease water limitation effects under rain fed condition on plant growth. Among them, use of supplementary irrigation and nano iron oxide play a very important role on yield improvement. So, in order to study the effects of supplementary irrigation and nano iron oxide on growth indices, radiation absorption and yield of wheat under rain fed condition, a factorial experiment was conducted based on randomized complete block design with three replications in Agricultural Research Station of Ardabil in 2016. Factors of experiment were included irrigation in three levels (no irrigation as rain fed, supplementary irrigation at heading stage or according with 45 BBCH code, supplementary irrigation at booting stage or according with 61 BBCH code), foliar application of nano iron oxide in four levels (without nano iron oxide as control, foliar application of 0.3, 0.6 and 0.9 g L-1). The results showed that 0.9 g L-1 nano iron oxide application and supplementary irrigation at booting stage was caused the maximum of leaf area index, percentage of light absorbed, net assimilation rate, crop growth rate, relative growth rate and total dry matter compared to non-application of nano iron oxide under rain fed condition. Also, foliar application of 0.9 g L-1 nano iron oxide and supplementary irrigation at booting stage increased grain yield by 38.43% compared to no application of nano iron oxide under rain fed condition. Generally, it seems that application of supplementary irrigation and nano iron oxide can be considered as appropriate management factors for increasing grain yield under water limitation conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crop Growth Rate
  • extinction coefficient
  • leaf area index
  • microelement