نویسنده = اسماعیل‌ زادحسن
تعداد مقالات: 1
1. تجزیه اثرات متقابل ژنوتیپ در محیط برای عملکرد دانه در گندم دوروم

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-14

رضا محمدی؛ محمد آرمیون؛ اسماعیل‌ زادحسن؛ مسعود اسکندری